Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/20221. Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W Gminie Kęty okres na złożenie deklaracji to okres od dnia 17 lutego 2021 r. do 23 lutego 2021 r.

2. Pierwszy etap rekrutacji
Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość. W Gminie Kęty ustalono, iż za spełnienie każdego z kryteriów przysługują 64 punkty.

3. Drugi etap rekrutacji
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria lokalne określone uchwałą nr XXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty.
W Gminie Kęty obowiązują następujące kryteria:
a) dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - 32 punkty;
b) dziecko ma ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego - 16punktów;
c) rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszej preferencji lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji - 8 punktów;
d) oboje rodziców/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym - 4 punkty;
e) dziecko jest mieszkańcem miejscowości, w której zlokalizowane jest przedszkole pierwszej preferencji - 2 punkty,
f) rodzina dziecka jest objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny -1 punkt.

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego
Na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Kęty ustalono zarządzeniem Burmistrza Gminy Kęty nr 12/2021/B z dnia 18 stycznia 2021 r. następujące terminy:

Lp.

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Rejestracja wniosków o przyjęcie

do przedszkola w systemie elektronicznym

od 24 lutego 2021 r.

godz. 12.00

do 12 marca 2021 r.

godz. 22.00

od 28 maja 2021 r.

godz. 12.00

do 7 czerwca 2021 r.

godz. 22.00

2.

Złożenie w przedszkolu pierwszej preferencji podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola

 od 24 lutego 2021 r.

godz. 12.00

do 15 marca 2021 r.

godz. 16.00

 od 28 maja 2021 r.

godz. 12.00

do 8 czerwca 2021 r.

godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25 marca 2021 r.

godz. 12.00

14 czerwca 2021 r.

godz. 12.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola kandydata zakwalifikowanego w formie pisemnego oświadczenia

od 26 marca 2021 r.

godz. 8.00

do 7 kwietnia 2021 r.

do godz. 16.00

od 15 czerwca 2021 r.

godz. 8.00

do 21 czerwca 2021 r.

godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 kwietnia 2021 r.

godz. 12.00

24 czerwca 2021 r.

godz. 12.00

5.Kandydaci spoza Gminy Kęty

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w gminie, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolach.

6. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata. Postępowanie rekrutacyjne w Gminie Kęty jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego.
W celu wygenerowania wniosku, rodzic korzysta z platformy rekrutacyjnej dostępnej pod adresem internetowym:
- dla rekrutacji podstawowej: https://przedszkola-kety.nabory.pl
- dla rekrutacji uzupełniającej https://uzupelniajaca-przedszkola-kety.nabory.pl
Po zalogowaniu się w okresie "Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w formie elektronicznej, generowanie wniosków w formie papierowej" rodzic ma możliwość wypełnienia wniosku i jego wygenerowania (format pdf) oraz wydrukowania.
Wydrukowany wniosek należy złożyć w przedszkolu wskazanym we wniosku jako"Placówka pierwszego wyboru".
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji, tj. odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.),
e) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego/ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji rodzeństwa dziecka,
f) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym,
g) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o objęciu rodziny dziecka opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny.
Dokumenty powyższe są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Oświadczenia, o których mowa w pkt: a, e, f, g składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

7. Komisja rekrutacyjna
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

8. Potwierdzanie woli przyjęcia

Rodzice dziecka,które zostało zakwalifikowane do danego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w terminie od dnia 26.03.2021 r. godz. 8.00 do dnia 07.04.2021 r. godz. 16:00.

 Ww. potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola rodzice dokonują elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (potwierdzenie winno zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz PESEL dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dokonującego potwierdzenia woli przyjęcia, a także stwierdzenie zawierające potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane).

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga osobistego wstawiennictwa i złożenia w przedszkolu „papierowego” druku.

Poniżej adresy poczty e-mail poszczególnych przedszkoli:

- spwp1@edukacja.kety.pl (Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach, os. nad Sołą 12);

- zsp3@edukacja.kety.pl (Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 2 w Kętach, ul. Szkolna 3);

- spwp7@edukacja.kety.pl (Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 15a);

- spwp8@edukacja.kety.pl (Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach, ul. Sobieskiego 12);

- spwp9@edukacja.kety.pl (Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 33);

- spwpbielany@edukacja.kety.pl (Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Bielanach, ul. Solna 37);

- spwpnowawies@edukacja.kety.pl (Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi, ul. M.M. Kolbego 25);

- zspbulowice@edukacja.kety.pl (Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Bulowicach, ul. Bielska 59);

- zspwitkowice@edukacja.kety.pl (Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach, ul. Beskidzka 98);

- zspleki@edukacja.kety.pl (Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Łękach, ul. Parkowa 4);

 

UWAGA!

W przypadku gdy rodzic nie wypełni ww. obowiązku w wyżej wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

Rekrutacja ID: 143; Wersja: 21.135.315.1044 Harmonogram ID: 625;